Sprievodca trhom

Trh (02.08.2011) - Trh s nehnuteľnosťami v 29. týždni.

Obchodovanie v 29. týždni bolo ovplyvnené letnými prázdninami, čo znamená, že došlo k jeho miernemu spomaleniu a ponuka nehnuteľností (najmä bytov) sa začala znova napĺňať. Predávajúci však často nie sú ochotní akceptovať cenu odporúčanú realitnými kanceláriami a snažia sa z nehnuteľnosti dostať čo najviac. Táto filozofia je samozrejme z pohľadu obchodníka správna, avšak len za predpokladu, že požadovaná cena odráža situáciu na trhu a reálnu hodnotu nehnuteľnosti. Nevhodne navýšená cena môže vyvolať u potenciálnych kupujúcich negatívny postoj k danej nehnuteľnosti a neochotu absolvovať čo i len obhliadku. Následné postupné znižovanie ceny vyvoláva v kupujúcich, ktorí trh dlhodobejšie sledujú, dojem problematickej nehnuteľnosti, čo výrazne sťažuje jej predaj. A práve takéto konanie predávajúcich v posledných týždňoch malo za následok presmerovanie záujmu kupujúcich na niektoré novostavby, pri ktorých bol investor ochotný ponúknuť záujemcom výrazné zľavy. V súčasnosti najlepšie predávaným projektom je obytný súbor Hliny 8 – Nové bývanie na Lichardovej ulici, kde sa za posledné týždne na obhliadkach vystriedali desiatky ľudí a mnohí z nich tu byt aj kúpili. Nový 3-izbový byt sa dá v tomto projekte dnes kúpiť za 85.000,- Eur, pričom rekonštruovaný 3-izbový byt na sídlisku sa ponúka v rozpätí 70 až 80 tisíc Eur. Ďalším zaujímavým projektom je nadstavba bytového domu na Legionárskej ulici, ktorá je svojou polohou a rôznou štruktúrou bytov určená tak pre mladé rodiny s deťmi, ako aj pre investorov, ktorí chcú byt ďalej prenajímať. V projekte sa nachádzajú malometrážne, ale aj priestranné troj a štvorizbové byty, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrým dispozičným riešením a množstvom denného svetla. Čo sa týka použitých materiálov a kvality spracovania, patrí projekt Legionárska v Žiline k tým nadštandardnejším. Za domom sa nachádza uzavretý dvor poskytujúci bezpečný priestor na hranie pre najmenších. Novinkou, ktorú projekt priniesol do Žiliny, je možnosť tzv. „bývania na skúšku“. Túto možnosť môžu využiť záujemcovia, ktorí nie sú presvedčení, či im bude daná lokalita, ale konkrétny byt vyhovovať a predtým, ako sa definitívne rozhodnú, môžu si vybraný byt na určité obdobie prenajať. Ak sa následne rozhodnú, že im byt vyhovuje, odráta sa im suma zaplatená na nájomnom z kúpnej ceny a byt odkúpia za zostatkovú cenu. Ak bývanie nenaplní ich očakávania, jednoducho ukončia nájom a budú hľadať ďalej. Kupujúci sa tak vyhnú problémom, ktoré by mohli odhaliť pár týždňov alebo mesiacov po kúpe bytu, ako sú napr. neprispôsobiví susedia, hlučné okolie alebo málo slnka v byte. Ak sa niečo také vyskytne počas „skúšobnej doby“, nemusia nikomu nič vysvetľovať a jednoducho po skončení nájmu odídu. Je to nepochybne jednoduchšie riešenie ako následný predaj nedávno kúpeného bytu. Predpokladáme, že tento nový spôsob predaja bytov si nájde svojich prívržencov a naplní tak predstavy kupujúcich o ideálnom bývaní.

Trh (26.07.2011) - Trh s nehnuteľnosťami v 28. týždni.

O zníženom záujme o obchodovanie s nehnuteľnosťami počas letného dovolenkového obdobia sme písali už v minulých článkoch, preto sme sa rozhodli zamerať sa bližšie na mikroregión Bytčianska, aby sme zhodnotili vývoj na realitnom trhu v okolí Žiliny, a prípadne porovnali návyky a obyčaje pri predávaní, kupovaní, či prenajímaní nehnuteľností ľudí žijúcich v regióne Bytčianska s tými, ktoré si za ostatné obdobie osvojili obyvatelia nášho krajského mesta. Na úvod by sme mali povedať, že región Bytče je svojou rozlohou, ako aj počtom obyvateľov, oveľa menší ako región Žiliny. Z tejto skutočnosti vyplývajú aj viaceré, pre menšie mestá charakteristické, znaky a postupy pri snahe predať alebo kúpiť nehnuteľnosť. Prvým, a azda najvýraznejším znakom, je samotná malosť mesta, čo vplýva najmä na výber spôsobu predaja a kúpy nehnuteľnosti. Keďže sa obyvatelia Bytče navzájom viac poznajú a častejšie stretávajú, častokrát sa spoliehajú na predaj, či kúpu nehnuteľnosti „po vlastnej osi“, teda na základe vzťahov v rámci okruhu svojich známych alebo rodinných väzieb. Druhým znakom je veľmi pravdepodobná nižšia fluktuácia ľudí v menších mestách oproti veľkým mestám, čo sa prejavuje najmä v tom, že obyvatelia sú zriedkavejšie ochotní meniť svoje bývanie a sťahovať sa do iných nehnuteľností. Tretím, no určite nie posledným a nie bezvýznamným faktorom, ktorý vplýva na výber spôsobu predaja alebo kúpy nehnuteľnosti, býva nedostatočná, resp. nesprávna informovanosť ľudí o možnostiach predaja alebo kúpy nehnuteľnosti za asistencie kvalifikovaných pracovníkov realitnej kancelárie. K tomuto často dochádza z dôvodu obavy z predraženia celej transakcie alebo na základe zlej skúsenosti s nevhodne vybraným sprostredkovateľom predaja a prenájmu nehnuteľností. Okrem už spomínaných faktorov vplývajú na samotný obchod s nehnuteľnosťami aj ďalšie skutočnosti, ako napr. menší počet novostavieb v tomto regióne, nižší prílev nových pracovných príležitostí, menšia miera vplyvu reklamy na obyvateľstvo, užšia ponuka sprievodných služieb, ako napr. výber bánk, a ďalšie. Každopádne je potrebné zhodnotiť, že ani menší trh, akým ten bytčiansky je, nie je trhom nefunkčným, avšak stále funguje viac na starých zaužívaných metódach predaja/prenájmu nehnuteľností, i keď sa táto situácia v ostatných rokoch začína meniť a aj obyvatelia Bytčianska sa čoraz častejšie začínajú obracať s požiadavkou o pomoc pri predaji a prenájme nehnuteľnosti na realitné kancelárie, čo vyplýva najmä z potreby potenciálnych kupujúcich (nájomcov) vybrať si z väčšej a širšej ponuky, ktorú u profesionálneho sprostredkovateľa určite nájdu. Na záver ostáva zhodnotiť, že aj región Bytčianska sa v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami pomaly stáva regiónom modernejším a flexibilnejším, na základe čoho možno očakávať väčšiu obchodovateľnosť. Ako nemalé lákadlo by mal určite poslúžiť aj pomerne markantný cenový rozdiel medzi cenami nehnuteľností v Bytčiansku a napr. tých v Žiline, čo predstavuje pri starších bytoch na sídliskách možný rozdiel až do 30% z ceny alebo pri stavebných pozemkoch až do 50% z ceny, čo pri vzdialenosti 10-15 minút autom po diaľnici do Žiliny nie je zanedbateľný rozdiel.

Trendy () - Overené podpisy na zmluvách.

Pri zápise práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností musí mať zmluva určité náležitosti a jednou z nich je aj osvedčenie podpisov na zmluve. Podľa § 42zák. č. 162/1995 Z.z. (Katastrálny zákon) podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené (overené podpisy u notára alebo na obvodnom úrade). Ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo Vyšší územný celok. Otázky zasielajte na e-mailovú adresu red@red.sk.

Región () - Poradca - Základné pojmy I.

Nedávno som videl v Bratislave billboard s logom „Ako často kupujete nehnuteľnosť? Neriskujte!“ Autor tejto reklamy chcel zrejme upozorniť na vysoké riziko pri obchodných operáciách na trhu s nehnuteľnosťami, ktoré vyplýva z pomerne rozsiahlej a zložitej právnej úpravy tejto problematiky a častej novelizácie príslušných právnych predpisov. Vzťah medzi vlastníkmi, užívateľmi a ďalšími subjektami v oblasti nehnuteľností je upravený množstvom zákonov a noriem od Ústavy až po vykonávacie predpisy a nariadenia – najmä Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov, Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Občiansky zákonník upravuje vlastnícke práva a držbu, vecné práva k cudzej veci, zmluvné vzťahy. Vznik a evidenciu právnych vzťahov k nehnuteľnostiam upravuje Katastrálny zákon.
Niektoré predpisy z oblasti pozemkového práva:

  • Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
  • Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
  • Zákon o pozemkových spoločenstvách.
  • Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách o vyporiadaní vlastníctva k nim.

Predpisy z oblastí daňovej problematiky:

  • Zákon o dani z príjmu,
  • Zákon o dani z pridanej hodnoty.

Z ďalších predpisov vymenujeme aspoň niektoré:

  • Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
  • Exekučný poriadok,
  • Zákon o oceňovaní nehnuteľností.

V ďalších článkoch „Poradcu“ sa budeme zaoberať konkrétnymi problémami z vyššie uvedených právnych oblastí a radi zodpovieme aj na vaše otázky z danej problematiky. Otázky zasielajte na e-mailovú adresu red@red.sk.

Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text