Overené podpisy na zmluvách.

Pri zápise práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností musí mať zmluva určité náležitosti a jednou z nich je aj osvedčenie podpisov na zmluve. Podľa § 42zák. č. 162/1995 Z.z. (Katastrálny zákon) podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené (overené podpisy u notára alebo na obvodnom úrade). Ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo Vyšší územný celok. Otázky zasielajte na e-mailovú adresu red@red.sk.

Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text