Poradca - Základné pojmy I.

Nedávno som videl v Bratislave billboard s logom „Ako často kupujete nehnuteľnosť? Neriskujte!“ Autor tejto reklamy chcel zrejme upozorniť na vysoké riziko pri obchodných operáciách na trhu s nehnuteľnosťami, ktoré vyplýva z pomerne rozsiahlej a zložitej právnej úpravy tejto problematiky a častej novelizácie príslušných právnych predpisov. Vzťah medzi vlastníkmi, užívateľmi a ďalšími subjektami v oblasti nehnuteľností je upravený množstvom zákonov a noriem od Ústavy až po vykonávacie predpisy a nariadenia – najmä Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov, Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Občiansky zákonník upravuje vlastnícke práva a držbu, vecné práva k cudzej veci, zmluvné vzťahy. Vznik a evidenciu právnych vzťahov k nehnuteľnostiam upravuje Katastrálny zákon.
Niektoré predpisy z oblasti pozemkového práva:

  • Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
  • Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
  • Zákon o pozemkových spoločenstvách.
  • Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách o vyporiadaní vlastníctva k nim.

Predpisy z oblastí daňovej problematiky:

  • Zákon o dani z príjmu,
  • Zákon o dani z pridanej hodnoty.

Z ďalších predpisov vymenujeme aspoň niektoré:

  • Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
  • Exekučný poriadok,
  • Zákon o oceňovaní nehnuteľností.

V ďalších článkoch „Poradcu“ sa budeme zaoberať konkrétnymi problémami z vyššie uvedených právnych oblastí a radi zodpovieme aj na vaše otázky z danej problematiky. Otázky zasielajte na e-mailovú adresu red@red.sk.

Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text