Realitné indexy RED - ukazovatele vývoja cien

Jedným z najdôležitejších momentov pri umiestňovaní nehnuteľnosti na trh je stanovenie ceny, za ktorú sa bude daná nehnuteľnosť predávať, resp. prenajímať, ako aj určenie okamihu, v ktorom sa nehnuteľnosť na trh umiestni. Na základe dlhodobého sledovania trhu s nehnuteľnosťami v Žiline a blízkom okolí sme vytvorili niekoľko realitných indexov, ktoré odrážajú reálnu trhovú cenu jednotlivých nehnuteľností a pomocou ktorých je možné predpovedať vývoj trhu s vybranými komoditami. Jednotlivé realitné indexy sú zárukou odbornosti pri určovaní reálnej ceny nehnuteľností, resp. pri vypracovaní prognóz vývoja trhu s nehnuteľnosťami v našom regióne, pretože zohľadňujú nálady na lokálnom trhu a prípadné výkyvy tohto mikroprostredia, ktoré sa v celoslovenskom meradle nemusia vôbec prejaviť. S využitím realitných indexov RED® je možné nastaviť predajnú cenu, resp. výšku nájomného tak, aby nedošlo k podhodnoteniu alebo nevhodnému nadhodnoteniu ceny predmetnej nehnuteľnosti a zároveň, na základe predpokladaného vývoja trhu, zvoliť najvhodnejší čas na predaj, resp. prenájom nehnuteľnosti.

Index RED100

Viete, že 2-izbový byt na sídlisku Vlčince, ktorý v roku 2018 stál 95.000 Eur, sa ešte v roku 2014 predával za 60.000 Eur? Zaujímalo by Vás, za koľko sa takýto byt predával napr. v roku 2010? Chceli by ste vedieť, aký je predpoklad vývoja cien bytov v najbližšom období? Odpovede na tieto otázky Vám vieme poskytnúť vďaka realitnému indexu RED100, ktorý naša spoločnosť sleduje už viac ako desaťročie a ktorý vyjadruje priemernú trhovú cenu za m2 staršieho bytu nachádzajúceho sa v Žiline. Pomocou tohto indexu je možné sledovať vývoj cien bytov v Žiline a na základe toho prognózovať vývoj na najbližšie obdobie. Vďaka množstvu parametrov, ktoré sú pri výpočte indexu RED100 použité, je následne možné vypočítať index pre ktorúkoľvek skupinu bytov vybraných podľa lokality, štruktúry, stavu a pod. Index RED100 je však najkomplexnejším ukazovateľom, pretože základom pre jeho výpočet sú byty všetkých typov, v rôznom technickom stave a zároveň sú tu zastúpené všetky lokality v rámci Žiliny. Nižšie Vám ponúkame grafické znázornenie vývoja cien bytov v Žiline za rok 2020.

 

Index REDHYPO

Pre potreby sledovania vývoja úrokových sadzieb hypotekárnych úverov zaviedla spoločnosť RED®, s využitím údajov Národnej banky Slovenska, Index REDHYPO, ktorý vyjadruje priemernú úrokovú sadzbu úverov poskytnutých za účelom kúpy nehnuteľností určených na bývanie. Jedná sa o úvery poskytnuté komerčnými bankami pre obyvateľstvo v rámci Slovenskej republiky. Index REDHYPO vychádza zo štatistiky Národnej banky Slovenska a vzhľadom na množstvo údajov, ktoré je potrebné spracovať, sa spravidla vzťahuje na obdobie dva mesiace pred jeho zverejnením. Tento štatistický údaj nezohľadňuje štátny príspevok, ani štátny príspevok pre mladých. Taktiež v ňom nie je zahrnutá ročná percentuálna miera nákladov. Index REDHYPO ako jediný z indexov skupiny RED® nie je zameraný len na oblasť Žiliny, ale zahŕňa celé územie Slovenska. Nižšie Vám ponúkame grafické znázornenie vývoja úrokových sadzieb hypotekárnych úverov na Slovensku za rok 2020.

      

 

Index REDNB 

Index REDNB vyjadruje počet všetkých nepredaných nových bytov v Žiline. Vzhľadom na veľký počet analýz a štúdií, ktoré sme za ostatné roky vypracovali pre slovenských aj zahraničných investorov, disponujeme komplexnými informáciami o novostavbách v Žiline. Makléri spoločnosti RED®, ktorí sa zaoberajú výlučne segmentom nových bytov, Vám dokážu poskytnúť informácie o všetkých novostavbách v Žiline, ktoré Vám uľahčia rozhodovanie pri výbere nového bytu. Pri osobnej návšteve našej spoločnosti sa dozviete, koľko projektov v súčasnosti ponúka byty na predaj, koľko bytov je voľných, v akej štruktúre a cene, taktiež Vás upozorníme na prípadné nedostatky a problémy toho-ktorého projektu a samozrejme aj na výhody a benefity, ktoré sa s kúpou bytu v danom projekte spájajú. Samotný Index REDNB je len akousi dočasnou pomôckou, ktorá má záujemcom o kúpu nového bytu poskytnúť informáciu o reálnom počte nepredaných nových bytov v Žiline. Nižšie Vám ponúkame grafické znázornenie vývoja počtu nepredaných nových bytov v Žiline za rok 2020.

 

Index RED100/50

Tak ako na ceny bytov vplýva množstvo faktorov, aj cena obchodných a kancelárskych priestorov sa odvíja od niekoľkých základných ukazovateľov, pričom pri obchodných priestoroch hrá dôležitú úlohu najmä lokalita. Umiestnenie obchodu vo vedľajšej uličke, vzdialenej hoci len pár metrov od iného obchodu, môže mať na cenu zásadný vplyv. Takisto podlažie a výklad do ulice, prípadne možnosť parkovania, nie sú pri určovaní ceny nezanedbateľné. Pri kancelárskych priestoroch sa kladie dôraz najmä na lokalitu, možnosť parkovania, technický stav budovy, vybavenie kancelárií a pri viacpodlažných budovách aj na existenciu výťahu. Pri určovaní ceny konkrétneho priestoru je preto potrebné zohľadniť všetky faktory, ktoré sa na jej tvorbe podieľajú. Aby však bolo možné sledovať vývoj trhu s týmito komoditami, je nevyhnutné vychádzať z veľkého množstva vstupov. Index RED100/50 vyjadruje priemernú trhovú cenu ročného nájomného za m2 priemerného kancelárskeho, resp. obchodného priestoru nachádzajúceho sa v centre Žiliny. Do skupiny sledovaných priestorov nie sú zahrnuté novostavby, obchodné centrá, ani priestory, ktorých cena sa z rôznych dôvodov pohybuje na výrazne nižšej, resp. výrazne vyššej úrovni ako je priemerná cena. Tento index je určený najmä pre majiteľov budov v centre Žiliny, ktorí svoje nehnuteľnosti prenajímajú, ako aj pre nájomníkov týchto priestorov. Porovnávaním indexu v jednotlivých obdobiach je možné sledovať vývoj trhu s touto komoditou a zároveň prognózovať trendy na trhu v blízkej budúcnosti. Podobne ako pri Indexe RED100, aj pri Indexe RED100/50, majú jednotlivé čísla svoj význam. Označenie indexu číslom 100 znamená, že pri výpočte boli použité údaje z minimálneho množstva 100 kancelárskych priestorov, zatiaľ čo číslo 50 hovorí o počte obchodných priestorov, ktoré boli do výpočtu zahrnuté. 

Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text