Industry

V Žiline pôsobí viacero významných podnikov. Najdôležitejšími sú papierenský závod Tento, pod novým obchodným menom Metsä Tissue, textilný závod Slovena, bývalé Považské chemické závody (PCHZ) a Drevoindustria (posledné tri spomínaném spoločnosti dnes pozostávajú z viacerých menších spoločností). Medzi hlavné odvetvia priemyselnej štruktúry okresu Žilina patrí energetický priemysel. V blízkom okolí posudzovanej aktivity sa nachádza Tepláreň Žilina, Vodné dielo Žilina a Transformovňa SSE 400/110 severovýchodne od Gbelian. Zóna ľahkého priemyslu v západnej časti Žiliny predstavuje veľmi atraktívne územie, hlavne z pohľadu zamestnanosti obyvateľstva z priliehajúcich obytných súborov. Nachádza sa tu niekoľko desiatok podnikov väčšinou strednej veľkosti, ako napríklad potravinársky závod LAKTIS (mliekáreň), PEZA (pekáreň) a Hyza (hydináreň), strojársky a kovospracujúci priemysel : strojárenský závod ZVL (dnes viacero firiem), Elektrovod. V Žiline pôsobia aj stavebné firmy Dopravstav, Váhostav - je jedným z najväčších stavebných podnikov na Slovensku. V samotnom riešenom území sa v súčasnosti areály priemyselnej výroby nenachádzajú. Najbližším priemyselným areálom je podnik Dolvap vo Varíne, zameraný na výrobu stavebných hmôt. Rozvoj priemyselných aktivít podľa VÚC Žilinského kraja je zameraný na intenzifikáciu využitia existujúcich priemyselných plôch. V prípade investícií nadregionálneho významu boli vytipované nové rozvojové plochy. Na prvom mieste bola lokalita medzi Tepličkou nad Váhom a Gbeľanmi. V roku 2004 sa začala výstavba najväčšieho priemyselného závodu na severnom Slovensku - Kia Motors Slovakia, s plánovanou vysokou produkciou osobných automobilov.

Vzhľadom na vysoký vzdelanostný potenciál mesta (prítomnosť Vysokej školy dopravy a spojov, teraz Žilinskej univerzity a Výskumného ústavu dopravy) sa očakáva, že územie bude plniť aj funkciu logistického centra, pod ktorým sa rozumie vytvorenie vedecko-výskumnej nadstavby v danom prípade zameranej na problematiku automobilového priemyslu. Uvedené podporuje záujem investora umiestniť do územia priemyselný park, kde by boli sústredení dodávatelia závodu.

Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text